עגלת קניות
ריקה כרגע

תקנון אתר

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר "www.atmotech.co.il" (להלן: "אטמו פתרונות טיהור אויר בע"מ"), שבבעלותה ובניהולה של אטמו פתרונות מיזוג אוויר בע"מ ח.פ. 516200003 (להלן: "החברה") כתובת למשלוח דוא"ל: info@atmotech.co.il, כתובת: ראשון לציון, משה לוי 7.

האתר מהווה פלטפורמה אינטרנטית לרכישת פתרונות טכנולוגיים מתקדמים בתחום טיהור אוויר.

כל האמור בתנאי שימוש אלו נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

שימוש, כניסה והתחברות לאתר, מהווים אישור לכך שקראת והסכמת להיות כפוף להסכם זה ולכל הודעה המוצגת באתר.

בשימוש באתר הינך מצהיר ומתחייב שאתה כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה, וככל ותבצע רכישה, הנך מצהיר כי גילך הינו 18 לכל הפחות. אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה לגלוש באתר ו/או להשתמש בשרותיו.

מאחר ותנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב, מומלץ שתקרא אותם בעיון רב!

1. הגדרות
1.1. "האתר" – אתר האינטרנט: atmotech.co.il ו/או עובדיו, נציגיו, הנהלת האתר ו/או החברה ו/או כל מי שפועל מטעם האתר.
1.2. "המשתמשים" ו/או "הגולשים" ו/או "הלקוחות"– הגולשים באתר ו/או הגולשים אשר ביצעו הזמנה באמצעות האתר, או מי מטעמם.
1.3."השירותים" – כל דבר מה אשר מוצע באתר.
1.4."צרכן" או "צרכנים" – צרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981.

2. רישיון שימוש מוגבל
2.1. בכפוף לציות לתנאי התקנון, ניתן לך רישיון שימוש מוגבל בשירותי האתר.
2.2. ככל שהנך מתקשר עם האתר עבור אחר, עליך לעדכנו בדבר תנאי ההתקשרות.
2.3. לאתר שמורה הזכות שלא לאשר את רכישת השירותים על ידי המשתמש, במקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום באמצעי התשלום אשר סופקו על ידי המשתמש ו/או שהמשתמש אינו עומד בתנאיי ו/או כללי השימוש באתר, ו/או שחל כישלון מחשובי בביצוע העסקה ו/או לא התבצע שיחה עם נציג מטעם האתר לאימות הפרטים ו/או על-פי כל דין מקובל אחר.
2.4. האתר ו/או מי מטעמו אינם מתחייבים לשמור על מידע שהוזן לאתר על ידך, האחריות לשמירת התכנים ולגיבויים מוטלת עליך בלבד.
2.5. חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית של האתר או שימוש בלתי סביר.
2.6. הנך מתחייב למסור לאתר ו/או למי מטעמו, מידע נכון ולא להטעות, להתחזות, להשמיץ, לפגוע בפרטיות, או לנהוג בניגוד לדין.

3. הגבלת אחריות האתר והמוצרים
3.1. המידע באתר, ניתן AS IS ואיננו מתחייבים לדיוקם או נכונותם ובוודאי שאינם מהווים חוות דעת מקצועית. יצוין, כי ייתכנו שינויים בגוון המוצרים בין המוצג באתר לבין המציאות.
3.2. לאתר שמורה הזכות שלא לאשר את רכישת השירותים על ידי המשתמש, במקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום באמצעי התשלום אשר סופקו על ידי המשתמש או שהמשתמש אינו עומד בתנאיי וכללי השימוש באתר, או על-פי כל דין אחר מקובל. להנהלת האתר שמורה הזכות לא לאשר הזמנות שלא נקלטו באופן תקין במחשביה.
3.3. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל פעולה לרבות במקרים הבאים: (א) תקלה טכנית אשר מנעה או יכולה לשבש את אופן הגלישה באתר ו/או הזמנת השירות. (ב) פעולות בלתי חוקיות ו/או פעולות העומדות בניגוד לתקנון זה על פי שיקול דעתה של הנהלת האתר. (ג) בכל מקרה שבו ארעה טעות בפרטים המתפרסמים ,לרבות טעות במחיר או הימצאות המוצר במלאי.
3.4. האתר ו/או מי מטעמו, יהיו רשאים להפסיק פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת, ואין התחייבות כלשהי לזמינות האתר.
3.5. הנהלת האתר רשאית לשנות את תקנון האתר ע"פ שיקול דעתה וכל שינוי יהיה מחייב מיום פרסומו.
3.6. הנהלת האתר שומרת לעצמה זכות לשנות מחירים באתר על פי שיקול דעתה.
3.7. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינוי, הסרה, השמטת פרטים מכל תוכן שיועלה לאתר.
3.8. האתר ו/או מי מטעמו, לא יהיו אחראים לתקלות הנובעות מחבלת סייבר, כוח עליון, תקלה מכוונת/בלתי מכוונת, פעולת איבה, מלחמה, פעולת טרור, אסונות טבע, תקלות בחברות סליקת האשראי, וכל סיבה כזו או אחרת שאינה בעקבות או כתוצאה מפעילות האתר, הן במעשה והן במחדל.
3.9. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אין בקישורים אלה ללמד על תוכנם או מהימנותם של אתרי האינטרנט האחרים. האתר לא יישא באחריות בקשר למידע או שירותים המופיעים באתרי האינטרנט האחרים.
3.10. האתר אינו אחראי ולא יישא בכל אחריות לתכנים ו/או זמינות שירותי האתר ו/או באתרים מקושרים (לרבות, לתכנים שנמסרו לפרסום).
3.11. האחריות למוצרים הינה מטעם היצרן בלבד. החברה אינה מייצרת את המוצרים ואין ביכולתה לאמת אמינותם או יעילותם.

4. בעלות בקניין הרוחני
4.1. כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסם באתר הינם בבעלות האתר ובעליו ומוגנים על-פי כל דין, לרבות תמונות, חשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, וכדומה.
4.2. חזקה שהתכנים באתר הינם בבעלותו הבלעדית של האתר, אלא אם שויכו ללוגו או לסימן מסחרי של אחר.
4.3. כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים אסורים בהחלט, ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית.
4.4. אין בסימני המסחר של החברות המסחריות אשר מופיעים באתר כדי להעיד על זיקה כלשהי בין האתר לבין בעלי הסימן.

5. מדיניות פרטיות
5.1. הנך מאשר בזאת לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982 בנושאי האתר ובכל נושא אחר. אם אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום אנא שלח הודעה לכתובת המייל המפורטת בהסכם זה, כי אינך מעוניין בקבלת הודעות.
5.2. מובהר בזאת, כי האתר רשאי להשתמש בכל מידע שסופק על ידך או נאסף בעת שימושך באתר לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים ו/או לצורך התאמת השירות.
5.3. האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת על-פי חוק, ככל ויידרש או ככל ותוטל עליו חובה על-פי דין.
5.4. בעת השימוש באתר, עשוי האתר לאסוף אודותיך מידע אישי פרטי (כגון, אך לא רק: שמך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר טלפון וכד') וכן מידע לא פרטי(כגון, אך לא רק: סוג מכשיר, מערכת הפעלה, סוג דפדפן ועוד).
5.5. האתר יעשה שימוש במידע הנאסף בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות:
5.5.1 אפשור חוויה מותאמת אישית למשתמש.
5.5.2 שיפור האתר או השירות, לדוגמה אנחנו עשויים להשתמש במשוב מהמשתמשים.
5.5.3 טיפול במחלוקות.
5.5.4 טיפול בבעיות טכניות.
5.5.5 שליחת מיילים תקופתיים במידה והמשתמש בחר לקבל אותם.
5.5.6 פיקוח על קיום תנאי שימוש אלו והגנה על זכויות החברה.
5.5.7 כל פעולה אחרת המותרת לחברה לפי כל דין.
5.6. הנך נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את המידע שמסופק על ידך במאגר המידע של האתר, לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור האתר ו/או אחרים.
5.7. בחירה בכפתור "צור קשר" ולאחריו מילוי פרטי הלקוח הנדרשים (לרבות שם, ומספר טלפון וכו') בשדות הרלוונטיים תאפשר לחברה ליצור קשר ישיר עם הלקוח באמצעות הפרטים המוזכרים לעיל.
5.8. האתר עושה מאמצים רבים לשמירת ואבטחת המידע אך אינו יכול להבטיח בוודאות כי המידע יהיה חסין ולא ייחשף לגישה בלתי מורשית. על ידי שימוש באתר הנך מאשר כי הנך מודע למגבלות אלו ומסכים לשימוש באתר.
5.9. המשתמש רשאי בכל שלב להגיש בקשה למחיקת חשבונו הפרטי מהאתר על ידי שליחת מייל לכתובת הדוא"ל הרשומה לעיל. אולם, ידוע למשתמש כי מחיקת החשבון לא תמחק באופן אוטומטי את פרטיו ממאגר המידע של החברה ולחברה יש את הזכות לעשות שימוש בפרטי המשתמש וזאת בהתאם לחוק, כך גם לשמור היסטוריית רכישות.
5.10. ידוע לך, כי האתר משתמש בקבצי "עוגייה" (cookies) וזאת על מנת שיוכל לזהות את המכשיר ממנו אתה גולש, לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש שלך בו, על ביצועי האתר, ולשפר את חווית השימוש שלך. מדובר במידע שאינו חושף את זהותך, ונעשה באופן אוטומטי על ידי איסוף נתונים המסודרים ברשומות האתר ("לוגים").
5.11 כמו כן, מופעל התקן של גוגל השומר על האתר מספאם.


6. אופן התשלום ואישור רכישה
6.1. דף התשלום באתר מאובטח בתקן PCI DSS Level 1.
6.2. התשלום לאתר הינו עבור הזמנת הפריטים. המחיר לא כולל את השירות שיינתן על ידי נותן השירות ו/או את משלוח המוצר. עלויות המשלוח ומועד אספקת המוצרים, משתנות בהתאם לעיר המגורים; עלויות המשלוח ומועד אספקת המוצרים תימסר ללקוח עם קבלת אישור הזמנה מהאתר.
6.3. כלל הסכומים המוצגים למשתמש בדפי הרכישה כוללים מע"מ ויכולים להשתנות מעת לעת.
6.4. הסכומים לא כוללים אחריות על נזק לתחולת הבית של הלקוח. הלקוח מתחייב לבטח עצמו ולשאת בכל התשלומים הנדרשים בחוק.
6.5. בעת ביצוע הזמנת השירותים, המשתמש יספק את פרטי אמצעי התשלום, פרטיו האישיים של בעל אמצעי התשלום ופרטי יצירת קשר עם בעל אמצעי התשלום כפי שיתבקש.
6.6. המשתמש מתחייב למסור פרטים מדויקים אודותיו ואודות אמצעי התשלום.
6.7. האתר לא יהיה אחראי לטעות בביצוע עסקת אשראי הנובעת מהכנסת פרטים שגויים/לא מדויקים על ידי המשתמש. עם זאת, ככל והאתר יהיה מודע לפרט שגוי שהוכנס, הוא יתוקן על ידו.
6.8. המשתמש מתחייב להשתמש באמצעי התשלום על-פי דין ובהתאם להוראות בעל אמצעי התשלום, ו/או מנפק אמצעי התשלום.
6.9. לאחר ביצוע הרכישה, יישלחו אישור הזמנה, לכתובת הדואר האלקטרוני שהזין הלקוח בעת ההזמנה. רק לאחר קבלת אישור ההזמנה כאמור בדוא"ל חוזר, תשתכלל העסקה ובכך יהיה בכדי לחייב את האתר והגולשים.
6.10. הלקוח מתחייב לשאת בכל התשלומים המוטלים עליו על פי המחיר המופיע באתר.
6.11. רישומי החברה ו/או מי מטעמה יהוו ראיה לכאורה לביצוע רכישה על ידי הלקוח.
6.12. כלל המוצרים בבעלותם המלאה של החברה עד לפרעון מלא של התשלום.

7. משלוחים
7.1. מובהר כי עלות המשלוח אינה כלולה במחיר המוצג באתר. זמן אספקת המשלוח משתנה בין המוצרים; במידה והמשתמש רכש שני המוצרים ומעלה, אלו יסופקו בנפרד אלא אם הודיע המשתמש כי ברצונו לקבל המוצרים ביחד, ואז תהיה החברה אחראית לספק המוצרים בהתאם למניין הימים הארוך מבין השניים.
7.2. העלויות וזמני אספקת המוצרים משתנים בהתאם ליעד המשלוח. העלות בדבר משלוח המוצר תינתן באישור ההזמנה שיתקבל לדוא"ל שסיפק הלקוח.
יובהר כי באחריות הלקוח לעדכן את חברת השליחויות ו/או את האתר בדבר דרישות מיוחדות לטובת ביצוע המשלוח. הלקוח יישא בעלות הנדרשת לשם הדרישות המיוחדת וזאת בנוסף על עלות המשלוח.
7.3. ככל והלקוח יחפוץ באיסוף עצמי, ניתן יהיה לעשות זאת אך ורק ממחסן או מפעל החברה.
7.4. המועד לאיסוף עצמי יתואם מראש עם משרדי האתר במספר הטלפון: 03-6422888; כאשר האתר ו/או החברה ימסרו ללקוח את המוצר בפתח המפעל או מחסן החברה. העמסת המוצר תתבצע על ידי הלקוח ו/או על ידי מי מטעמו.
7.5. יובהר כי לא תינתן אחריות על מוצרי החברה שנאספים ומורכבים באיסוף עצמי!
7.6. יובהר, כי האתר ו/או החברה לא יהיו אחראים לנזק שנגרם למוצר שנאסף ויצא מחנות המפעל של החברה אם מדובר בנזק שנגרם אגב השינוע ואם בנזק שהתרחש בניסיון הלקוח להרכיב המוצר עצמאית. לתשומת לב המשתמשים, הרכבת מוצרי האתר דורשים ידע טכני ומקצועי ועוד'; בעצם איסוף המוצר וניסיונו להרכיב את מוצר, מאשר המשתמש כי הוא בעל הידע המתאים לעשות כן, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה בנוגע לנזק שנגרם אגב הניסיון להרכיב המוצר.
7.7. החברה אינה אחראית על מוצר אשר הוזז ממקומו לאחר הרכבתו.
7.8. החברה אינה אחראית על שימוש לא נכון במוצרים.

8. הגבלת זכות ביטול ההזמנה והחזר כספי
8.1. הוראות ס' 14ג' ו14ג2 לחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), קובעות כדלקמן:

"14ג(ג) בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקה –
(1) בנכס - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר מביניהם;
8.2. יחד עם זאת, הוראות ת' 2 לתקנות הגנת הצרכן תשע"א-2010 (להלן: "תקנות הגנת הצרכן"), קובעת כדלקמן:
"2. צרכן רשאי לבטל הסכם בהתאם לפסקאות (1) עד (7) ובלבד שביטול הסכם לרכישת טובין יהיה בתנאי שהצרכן יחזירם לעוסק והטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש בידי הצרכן הרוכש; החזרת הטובין באריזה המקורית תהווה ראיה מספקת לאי-עשיית שימוש בהם –
(1) לרכישת טובין או סוגי טובין כאמור בפרטים 1 עד 6 ו-23 לתוספת – בתוך 14 ימים מיום שקיבל את הטובין; לגבי פרטים 1 עד 3, 6 ו-23 לתוספת, פתיחת האריזה המקורית כשלעצמה לא תיחשב שימוש או פגימה בטובין, אלא אם כן יוכח אחרת; חיבור הטובין לחשמל, גז או מים ייחשב לעניין זה שימוש בטובין;
(2) לרכישת טובין או סוגי טובין כאמור בפרט 7 לתוספת – מיום הרכישה ועד תום שני ימים שלאחריו שאינם ימי מנוחה ובלבד שתווית המחיר על הטובין, אם ישנה, לא הוסרה;

..."

8.3. למען הסר ספק - הרכבת מטהרי האוויר הינה עשיית שימוש בידי הצרכן הרוכש ועל כן – לאחריה, לא ניתן יהיה לבטל את העסקה, שכן המטהרים חייבים להישאר סטריליים. לאחר ההתקנה לא יהיה ניתן לבצע בהם כל שימוש.
8.4. כמו כן, יובהר כי החוק ותקנות הגנת הצרכן לעיל חלות רק על עסקה עבור צרכנים ולא על עסקה מסחרית. בעסקה מסחרית מרגע שיצא המוצר ממשרדי האתר, פקעה זכות הביטול.
8.5. האמור לעיל ניתן למען הסר ספק, ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי.

9. עדכון תנאי ההתקשרות
9.1. האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את התנאים האמורים לעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי ליתן הודעה מראש.
9.2. כל שינוי יחייב ממועד פרסומו באתר.

10. שיפוי
10.1. המשתמש מתחייב לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו ומי מטעמו בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרתך את תנאי שימוש אלו או הדין.
10.2. במידה ותפר את תנאי השימוש אלו או החוק, יהא האתר זכאי לחשוף את שמך ואת פרטיך הידועים לו אודותיך בכל הליך משפטי ובכלל, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

11. מקום השיפוט
11.1. כל מחלוקת בין הגולש/משתמש/רוכש תידון בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד, לפי הדין הישראלי בלבד.

12. הודעות לאתר והמצאת מסמכים משפטיים
12.1. כל הודעה לאתר ו/או המצאת מסמכים משפטיים לאתר ייחשבו כאילו נמסרו, אך ורק בתוך 7 ימי עסקים מעת משלוחם בדואר רשום עם אישור מסירה לאתר אשר מקום מושבה ב אמסטרדם 15, שדרות.
12.2. המצאת מסמכים בדואר רשום או הדבקה על דלת הכניסה בכתובתו הרשומה בתעודת הזהות של הגולש ו/או המשתמש תהווה המצאה כדין, אף אם הנמען אינו מתגורר באופן קבע בכתובת זו.
12.3. דבר דואר או מסמך משפטי שישלח לכתובתו של הנמען הרשומה בתעודת הזהות שלו תחשב כהמצאה כדין בתוך 7 ימי עסקים מן המשלוח.
מסכים מדיניות הפרטיות     לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies. המשך גלישה באתר מהווה הסכמה לשימוש זה.